Skrivprogrammet

SKRIVPROGRAMMET

Att skriva av Kunskapens Bok handlar om att på ett accelererat sätt tillgodose sig med hela Beta energin i sin fysiska kropp. När vi läser Kunskapens Bok så kan våra världsliga tankar bryta frekvensen och vi kan då vid läsningen endast tillgodose 1/3 av Bokens frekvens. Man kan skriva Kunskapens Bok kopplade till olika program från Kozmoz:

De som arbetar i ett Råd ska avsluta skrivandet inom 62 veckor från och med att de startade Rådet. De som arbetar i en 18 Totalitet eller studerar inom en Blomma ska avsluta skrivandet inom 26 veckor från och med att de startade 18 Totaliteten eller gick med i Blomman.  Man kan också skriva kopplad till ett Råd´s Focalpunkt, där man ska komma på de veckovisa allmänna konferenserna och får ett lösfascicule per vecka från Sollärarna  att skriva av. Skrivandet ska då slutföras på 62 veckor. En blomma är en studiegrupp bestående av 6 personer som har en egen Sollärare från 18 Totaliteten.

När man skrivit 55 Fascicules och 7 Tillägg så blir man Sollärare genom att skriva avslutsdatum (år, månad, dag), och sen skriva sina signaturer i varandras anteckningsböcker . När man har varandras signaturer i sina skrivna anteckningsböcker och öppnat sin Focalpunkt kan man åka till Turkiet på en av de årliga konferenserna och försegla den med Mevlanas signatur.

SkrivProgrammet består i att kopiera hela Kunskapens Bok i handskrift 100% exakt, med att använda en reservoarpenna med svart vattenlösligt rent bläck (förutom på de ställen det indikeras att använda rött vattenlösligt rent bläck). Man använder inga gelpennor. Ta kontakt med oss om du är osäker på vilka pennor du ska köpa.

Under denna process, så är bokens Betaenergi på det mest effektiva sättet absorberad av våra ben.

Använd en ohålad anteckningsbok eller lösa ohålade papper. Bladen kan inte hålas efteråt för arkivering.

Kopiera Kunskapens Bok med handskrift startar med att rita de 6 triangulära emblemen som täcker det FÖRSTA kapitlet
Kopierandet fortsätter med att skriva sitt fullständiga namn på toppen av nästa sida, tillsammans med datumet för när man startade att rita emblemen.
Efteråt, så fortsätter man genom att kopiera det första kapitlet, texten som börjar med: “1984 Första Månaden Fascicule 1” och det första meddelandet av det kapitlet som heter: “I DEN MEST-FRAMSTÅENDE ALL-NÅDIGES NAMN”.
Därefter fortsätter man genom att handskriva ALL TEXT och kopiera ALLA RITNINGAR SOM DE ÄR, tills man når slutet av Boken
Man kopierar Boken i sekventiell ordning av kapitel.
Man kopierar alla bokstäver som de är (små, stora); följer layouten av paragrafer och använder rött bläck när det indikeras i Boken
Det är inte nödvändigt att följa sidornas layout.
När man kommer till sidnumret, även om det kanske inte kommer på slutet av vår sida, ska man skriva det – eftersom det hjälper oss att övervaka träffsäkerheten av vårt kopierande i förhållande till ett kapitel och hela Boken.
Man kan använda stora formaterande anteckningsböcker eller lösa A4 papper att skriva på.
Om man upptäcker ett misstag, stryker vi över det med en linje och skriver den korrekta texten vid sidan;
Korrigerande vätska (tippex) används inte
Ritningar kan göras genom att skissa originalet med en penna och sen fullborda dem med en fontänpenna.
Om en ritning har stora, oreparerbara misstag, så görs ritningen på ett separat papper av samma storlek som ritningen. Det pappret är sedan klistrat över den inkorrekta ritningen. Innan man klistrar den,  så stryker man över den inkorrekta ritningen.
Om pappret man använder för att skriva på är för tunn och om bläcket på den föregående sidan ses i den utsträckning så att det inverkar på klarheten av det som skrivits, så ska skrivandet endast göras på en sida av pappret eller så ska man byta till att skriva på ett tjockare papper.
Det är rekommenderat att kopiera Boken hemma i sitt eget hem och utanför den tid när en annan medlem av hushållet läser eller också kopierar Kunskapens Bok (minimum 30 minuters tidsdifferens). Om man inte följer dessa förslag, så kommer Kunskapens Bok av olika individers genererade magnetiska fält överlappa, som gör det omöjligt för att deras arbete ska registreras.
Om man arbetar ensam, i sitt eget rum (eller alltid samma rum i en kontrollerad hemmamiljö) och fokuserar deras uppmärksamhet enbart på den text som kopieras, så kommer detta att ge den bästa miljö för att dra till sig hela OmegaDimensionens energi – därav kommer den maximala nyttan från detta program att erhållas.
När man slutför kopierandet av Boken, så sätter man sin signatur på den sista sidan tillsammans med datumet för den dagen.

Man skriver av alla symboler och text.

Med detta program så kan man framgångsrikt absorbera Beta energin i skelettet.

Kozmoz beviljar och kopplar till den som fullföljer sitt åliggande den personens 7 genkedjor av människor och hjälper därmed dem till räddningsdimensionen.

Individuellt skrivande kan också göras men endast från den Lila Inbundna Boken och slutförs inom den tid man själv väljer. De som skriver Kunskapens Bok individuellt kan efter färdigställandet gå ihop 3 stycken och starta ett Råd. Det man dock bör veta är att Kozmoz endast beviljar att man får 7 genkedjor kopplade till sig när man skriver kopplat till ett Råd, 18Totalitet och dess Blomma och därmed inte när man skriver Kunskapens Bok individuellt. Om någon som skrivit sin bok individuellt går med i Råd/Blomma/18Totalitet så behöver de skriva boken igen för att förbindas med det magnetiska fältet.

När man skriver Kunskapens Bok så skapas ett magnetisk fält som gör att man kan attrahera den kosmiska energin med dess kunskap. För att det magnetiska fältet inte ska fraktureras så är det bra att veta att om personer samtidigt skriver Kunskapens Bok bredvid varandra, i samma byggnad så kommer de magnetiska fälten att frakturera varandra och ens magnetiska fält bryts. Två magnetiska fält kan aldrig gå in i varandra. Emellertid, om man skriver på olika tider så kommer det att gå bra. Det är även så att om du är i ditt hem som du äger eller har kontrakt på så kan du skriva där även om andra människor läser och skriver i samma byggnad.

Att skriva Kunskapens Bok där det finns andra människor som finns i din aura så kan det innebära att de andras tankefrekvenser stör din egen tankefrekvens så att det magnetiska fältet inte bildas.

För mer detaljerad information, var vänlig kontakta oss.

 

6.5.2007

DET ÄR KUNSKAP TILL VÄRLDSPLANETEN FRÅN DEN HÖGSTA MEKANISMEN

Våra vänner,

Som ett Resultat av de Ansträngningar utövade i detta Universella Program, taget i verksamhet i Andan av Förening, av Alla våra Jordiska Bröder och Systrar som har mottagit det Gudomliga Heliga Ljuset i riktning för den Gudomliga Förordningens undervisningar har den Gudomliga Rättvise Mekanismen, som en nödvändighet för programmet ansett det lämpligt att Arrangera om Bokens skrivprograms Studier från början, parallellt med Hela Världens framåtskridande i Riktning mot Systemets Förslag.

Den Högsta Mekanismen, anser det lämpligt att Boken skrivs med deras egen handskrift av Alla våra Jordiska Bröder och Systrar som nått Kunskapens Boks Förenande Ande, så att de ska kunna Integreras med Kunskapens Boks Universella Frekvens och har Beviljat denna Rättighet som de hade utlovat till Totaliteten Anatolia fram till år 2000 och har gjort ett nytt Skriv Program verksamt fram till 18 Februari Världens År 2008 i riktning för de förfrågningar som mottagits från Våra Andra Jordiska Bröder och Systrars TankeSkanning som Nyligen blivit bekanta med Boken; och givit ArbetsFörordningarna till er planet.

Emellertid, på grund av TidsKnappheten, Potentialen och Nödvändigheten som Observerats, har dock programmet för att skriva Kunskapens Bok på Hela Er Planet och att skriva Kunskapens Bok Individuellt fram till 18 Februari 2013, blivit Omvärderat i slutet av 2012 parallellt med de uppvaknanden som Observerats på er Planet och det har också Bestämts att Individuell Kort-Registrering ska göras verksam.

Detta är ett Slutligt taget Beslut som gjorts verksamt för alla Människor på Hela er Planet. Emellertid, inga förändringar kommer på Fråga om StudieProgrammen för Tre Personer Förbundna till Systemet, de är i Tjänst exakt som de är. Programmet för att öppna focalpunkter med StudieProgrammen för Tre Personer är ett Gudomligt och Evigt Program och De Som Anmäler sig till Tjänande i Detta Program är direkt kort-registrerade till Systemet som Systemets Essens Bemannings Medlemmar.

De som emellertid skriver individuellt, kommer att Kort-registreras till Systemet när de kommer tillsammans som Tre Personer och gör programmet verksamt genom att göra Förbindelse med Systemet, om de Skrivit sin Bok Fullständigt. Om de blir kvar i det Individuella Programmet kommer de att Ges Uppdrag i Enlighet med sina Kapaciteter och Boken som de har skrivit Individuellt kommer göras verksam som ett Bevis på deras tro på Systemet och de kommer att förtjäna en Inkarnations Rätt.

De som mottar SkrivFascicules från de Kunskaps FocalPunkter som de Fortsätter att delta i är direkt Kort-registrerade till Systemet och Systemet står Alltid vid Sidan och till Hjälp för de som Tjänar i dess direkta Förbindelse.

När Kunskapens Bok Accepterats av 1/3 Majoritet på er Planet, kommer Kozmoz att upprätta en Interkontinental Kommission och göra Kunskapens Bok verksam som på alla Språk Översatts fram tills idag genom att en gång till Översätta den från Original Texten, vilket är Boken på Turkiska och Kunskapens Bok kommer därefter att vara den Enda Boken för Er Planet.

Det är presenterat för Kunskap

SYSTEM

NOTERA: Fram tills idag, har skrivprogrammen tagits i verksamhet parallellt med de Allmänna Medvetandenas synsätt. Emellertid, i enlighet med de sista givna meddelandena har skrivprogrammet försett möjligheten för alla på er Planet att skriva Kunskapens Bok fram till det 39:e århundradet.