VÄRLDSBRÖDRASKAPETS UNIONS UNIVERSELLA FÖRENINGSCENTER

FÖRKLARING OM KUNSKAPENS BOK OCH DESS STUDIER

I denna stund finns det många Spirituella FocalPunkter över hela vår Planet som försöker forma FöreningsMedvetenhet, Fred och Vänskap. Och det var människorna som uppvaknade genom de Kosmiska Influenserna givna från den 10:e Dimensionen, i början och speciellt under den andra hälften av det 19:e århundradet, som Missionärs Bemanningen som gjorde dessa FocalPunkter verksamma. Och alla har tillämpat eller kommer att tillämpa antingen Medvetet eller Omedvetet influenserna som de mottar.

I denna sista Tidsålder har FocalPunkter som verkar mot samma Tanke och mål genomlevt en period av förberedelse fram tills idag. Emellertid, men nu är det dags att hand i hand Förenas och att Tjäna den ENDA. Av den orsaken, kommer vår Värld att erhålla mycket om alla kan Förenas under ljuset av arbetet de gör.

KUNSKAPENS BOK började dikteras 1.11.1981 av den Förenade Mänsklighetens Realitet Kozmoz Federala Församling till Anatolian Turkiet genom kanalen ALPHA.

Emellertid, avslöjades inte Kunskapens Bok för Mänskligheten under 3 år på grund av att Samhället ännu inte var redo. Under 1984, etablerades Spirituella Focalpunkter i hela Världen på vägen av Förenande och Realitet och vi mottog kommandot om att avslöja samt introducera Boken för Samhället. Nu Tjänar vi Mänskligheten som en Association och en Stiftelse. Kunskapens bok slutfördes efter 12 år; den är nu sammanställd som en Bok och också översatt till Engelska.

Solarnas Centrala Förening – den Universella Förordningens Råd – den Förenade Förordningens Råd arbetar tillsammans som en treenighet. Och kallas den All-Nådiges Dimension, och det är Systemet. Till denna dimension är Alpha Kanalen förbunden, och den är Allah´s direkt Reflekterande Mekanism. Och alla de Heliga Böckerna som getts till vår Planet fram till idag, det vill säga (Gamla Testamenetet – David´s Psalmer – Nya Testamentet – Koranen) uppenbarades till vår Planet genom denna Kanal.

Dessa Böcker är Heliga Böcker, som Utbildar, Tränar och förmedlar Medvetande och Integration. Även om Kunskapens Bok dikterades från samma Kanal, är det inte en Bok som ska dyrkas. Det är en Bok som avslöjar alla hemligheter, Sanningar och förklarar för Mänskligheten orsaken till de vägar vi gått fram tills idag. Kunskapens Bok är också en Bok om SANNING och FÖRENANDE som samlar inom sig alla fram till idag kända Heliga Böckers frekvenser.

Boken dikterades med en annorlunda Teknik som kallas (Ljus – Photon – Cyklon) Teknik, som Vår Planet ännu inte känner till. Enligt denna teknik laddas TidsEnergin på bokstavsfrekvenserna. Av den orsaken, förstår du Boken när du Läser den och tar emot en del Kunskap i enlighet med din nivå. Därefter är det utplånat från ditt minne. Endast Kunskapen i stora drag finns kvar. Ni kan memorera de andra Heliga Böckerna. Emellertid, kan ni inte ens memorera en enda sida av denna Bok. Eftersom den är länkad till tidsenergin glider Kunskapen bort från minnet. Detta är en Speciell teknik.

Vi fick veta att denna Bok kommer att gälla under 19 Århundraden och den dikterades och introduceras som den Enda Boken för morgondagarna. Kunskapens Bok kallas också för denna Sista Tidsålders Kosmiska Bok och de för Boken specifika Olika funktioner blir verksamma när man läser den.

De som läser denna Bok är direkt förbundna till den Förenade Mänsklighetens Realitets Centrala System och den tillhandahåller era Universella filer i mikroarkiven. Realiteten lär känna Individerna på detta sätt och den tränar dem en och en efter deras behov, och den tilldelar åliggande i enlighet med deras kapacitet. Av den orsaken, blev vi ombedda att distribuera fascicules till de mest avlägsna platser och i 30 år har olika delar av hela Världen mötts med fascicules. Om ni läser Kunskapens Bok kontinuerligt kommer ni att kunna räkna av åtminstone 10 meddelanden från en sida genom att göra olika tolkningar till Kunskapen däri i proportion till det medvetande ni har uppnått men under tidens gång kommer ni att kunna se Kunskap som ni inte observerat tidigare.

Det begärdes att denna Bok publicerad 1996 under namnet Kunskapens Bok skulle förmedlas till vänner på vår Planet som delar samma synsätt. Och att agera kollektivt genom att även integrera deras Kunskap, och Förena, är den enda önskan från oss och från våra Universella Vänner. Denna Bok, i enlighet med kunskapen som getts till oss, är en Bok förberedd för 7.000.000.000 Mänskliga Medvetanden och alla får sina svar på alla sina frågor om de läser denna Bok på djupet.

Om du är en missionär, om ditt genprograms chiffer förenas med chiffret som tillhör dig bland de miljoner gömda chiffer i Boken kommer direkt kontakt att etableras och du skapar själv kontakt med Systemet. Först åtar din öppnade kanal att träna dig. Senare är du utnämnd till ditt genuina åliggande. Detta är Bokens specialitet.

Personer som inte direkt kan attrahera de Kosmiska strömmarna själv genom deras egna medvetanden uppväcks genom Kunskapens Bok. Och, detta program är Kozmoz direkta program. Och från 1960 har vår värld blivit förberedd genom de Kosmiska influenserna som bär Utvecklingsenergierna och som är givna från den 10:e Dimensionen. På detta sätt, har åtskilliga Kosmiska FocalPunkter på vår Planet tagits i verksamhet. Emellertid, nu har tiden kommit för att Förenas.

En annan karaktäristik för Boken är att hela Frekvenserna för Gamla Testamentet, Davids Psalmer, Nya Testamentet, Koranen och Fjärran Österns Filosofier som fram tills idag avslöjades för vår Värld och som är kända som de Heliga Böckerna har förenats med den Allsmäktiges EnergiFocalpunkt och att dessa 6 frekvenser har laddats som en helhet på alla Bokens bokstäver. Emellertid, som vi sagt förut, är detta inte en Bok som ska dyrkas. Det är en Guide Bok. Av den orsaken, har Boken skänkts till vår Planet som hela Mänsklighetens Bok.

De Himmelska Auktoriteterna kallar också Kunskapens Bok, som är förberedd i enlighet med projektet Alphaingång Omegautgång, Boken för RÄDDNING. Därför att det är endast alla de Heliga Böckernas frekvenser förenade i denna Bok som ger dig möjlighet att absorbera den 76:e Energin, som är OMEGA kanalens totala frekvens som består av 9 Lager.

Varje solsystem är förpliktigat att utföra sin egen dimensions Evolution. Vår Evolutions och Utgångs Dimension är SATURNUS. Övergång till Omega är från här. Den 6:e Dimensionen, Nirvana är Odödlighetens Dimension. Den 7:e dimensionen är Mänsklighetens slutliga Evolutionsgräns och den är Saturnus. Det vill säga, de Mänskliga Medvetandena som kan nå dit gör anspråk på hennes/hans Spirituella Energi som en Genuin Människa och får rätten att göra utgång från Omega.

Kunskapens Bok är den enda Boken som gradvis kommer att vänja dig till dessa Universella Dimensioners Frekvenser och därigenom lätt förmå dig att gå in i dessa Dimensioner. I detta slutliga övergångsprogram har 3 Kosmiska Tidsåldrar beviljats till Vår Planet för Mänsklighetens räddning (varje Kosmisk Tidsålder är 1 Århundrade). Vår Planet, som från år 1900 tagits in i ett väldigt accelererat Evolutions Program, slutför år 2000 sin första Kosmiska Tidsålder. Detta är det 19:e Århundradet.

Det 21:a och det 22:a Århundradet kommer att för Vår Värld bli annorlunda testår. I det 23:e Århundradet, kommer det Genuina Fundamentet för den önskade GYLLENE TIDSÅLDERN att bli lagd. Den Gyllene Tidsåldern kommer att etableras fram tills det 30:e Århundradet och efter detta datum kommer den Förenade Mänsklighetens Realitet lämna plattformen genom att slutföra sin mission. Kunskapens Bok är den direkta HERRENS BOK. Av denna orsak har den dikterats genom kanalen ALPHA.

Den Förenade Mänsklighetens Realitet kommer att i det 30:e Århundradet överlämna Kunskapens Bok till dess (Genuina Källa) som är den HERRELIKA Ordningen. Och den Herrelika Ordningen kommer att använda denna Bok i ytterligare 9 Århundraden på grund av att den attraherar Tids Energin. Efter denna period, kommer perioden för Böcker att avslutas och Boken kommer att tas till arkiven. Efter detta, kommer annorlunda Teknologier att komma i verksamhet.

Här, har vi för er beskrivit en Kort Historia om Kunskapens Bok. Emellertid, denna Bok har också speciella Operationella Förordningar specifika för den själv från Tiden den blev avslöjad från dess källa. Nu vill vi prata litegrann med er om kanalen ALPHA.

1 – ALPHA kanalen är Herrens Direkta Kanal; det vill säga, det är Kanalen för ALLAH. Och det är en konstant oföränderlig Kanal. Emellertid, denna kanal skiftar mot Norr på grund av Världens rotation på sin 23-gradiga axel. Idag, är det slutliga projektet för att väcka hela vår Planet genom Kosmiska Influenser den slutliga tillämpningen av ett 6000 år långt program.

2 – De första 2000 åren är perioden före MOSES. I denna period, gavs Evolutions strömmar till hela vår planet, precis som idag med de Kosmiska Influenserna. De som hade absorberat dessa strömmar blev en och en fastställda och i deras andra inkarnation (på grund av programmet för reflektioner från människa till människa genom nära plan) blev de förkroppsligade allesammans i Fjärran Östern. Genom detta program, mötte vår Planet direkt den GUDLIGA Energin för första gången. Denna period täcker en period för de första 2000 åren och detta kallas för ALLAH´s Första Ordningen.

3 – MOSES program kallas för ALLAH´s Andra Ordning. I denna period, eftersom ALPHA Kanalens vertikala projektion blev projicerad på Egyptens Pyramider och Nilen blev MOSES förkroppsligad i Egypten. I enlighet med hans mission, gav MOSES den direkta Realitetens Kunskap kallad Kabbalah i det Gamla Testamentet. Detta andra 2000-åriga program räckte fram till Jesus period.

4 – För de Medvetanden som vill Utvecklas, är det första steget att transcendera Kärlek och sen Kunskap. Av denna orsak, genom att åta sig Kärleksprogrammet förenade JESUS Människor under den Enda GUDENS Medvetande. Det Nya Testamentet bär av denna orsak Kärleksfrekvensen. Senare, genom att ge Kunskapen genom Koranen formade MOHAMMED Världens Levnadssätts System. I denna period, skiftade ALPHA kanalen norr mot Jerusalem – Mecca och Medinah JESUS och MOHAMMED´s program kom i verksamhet som ALLAH´s Tredje Ordning. Med denna Period för MOHAMMED, tog perioden för de Heliga Böckernas och Profetskap slut. Efter detta, blev Mänskligheten lämnad ensamma med deras Böcker i 1500 år och förståelsen av Sanningen inväntades.

5 – Nu år 2000 slutar programmet på 6000 år och allting blir i all klarhet förklarat till Människorna. På grund av att ALPHA Kanalen för närvarande är ovanpå ANATOLIA TURKIET så togs KUNSKAPENS BOK i verksamhet från Turkiet. Och på detta sätt, genom att förklara allting i all klarhet till Mänskligheten genom KUNSKAPENS BOK, är morgondagarnas VärldsStats Fundament lagd. Och denna Ordning Kallas ALLAH´s Fjärde Ordning. Låt oss repetera igen, Kunskapens Bok förberedd i enlighet med projektet ALPHA ingång OMEGA utgång, kallas också för RäddningsBoken. Emellertid, det är aldrig en Helig ReligionsBok som ska Dyrkas. Det är en Guide Bok.

6 – Genom att förklara för Mänskligheten, som är Deprimerad orsaken till deras depressioner i denna slutliga tidsålders intensiva program, drar Kunskapens Bok dem till Logiskt Tanke och frigör dem. Vi har förklarat allting för er, för detta är denna vägs arbete. Detta är ett Förenings Program. Och det är ett måste att varje Focal Punkt på vår Planet vet om Kunskapens Bok och att vi vet om alla FocalPunkters Kunskap. Utifrån detta synsätt är det vår högsta önskan att tillsammans, hand i hand, på Ljusets väg forma en Världsring. Fram tills att vi möts på Ljusets väg är hela vår Kärlek på er.

V.BÜLENT ÇORAK

President

 

DET ÄR DIREKT MEDDELANDE FRÅN DE ÄLSKANDES LAND

(DET ÄR GIVET FRÅN DEN GUDOMLIGA DIMENSIONEN)

Våra Vänner,

Den Högsta Världen försöker så mycket som möjligt att hjälpa och eliminera de effekter som utövas på de fysiska konstitutionerna, av de svåra förhållandena som upplevs på Världs Planeten som den Mänskliga Dimension befinner sig i.

Våra Vänner,

Vi vet att i denna utförda Universella Mission, är Tjänandet för Människan, för den Enda och för Helheten. Av den orsaken, eftersom ett Väsen med stängda ögon inte kommer att kunna se hindren framför honom/henne, är KUNSKAPENS BOK skänkt till er som en vandringspinne, ett stöd, en livboj och en Guide.

De som kommer att kunna dra fördel från denna Boks höga Frekvenser kommer också att kunna observera regenererandet i deras hälsas. Fram till idag var Bokens Funktion i Missions Mediet på vägen för att Tjäna Människan och forma en aura. Ni skingrade alltid de positiva vågor som rikligt absorberades till ert medium i enlighet med Cell Reflektions Projektet och ni kommer fortsätta att skingra dem. Därför att detta är ert Universella förbund.

Förutom det, ifall den Universella Totaliteten och Er Planet som varje passerande dag kommer att gå in i mer Kraftfulla Magnetiska Fält, har förmågan att dra fördel från Kunskapens Boks Frekvens, så kommer kraftfulla Auror att formas genom att alltid forma positiva Energi Fält och de kommer inte att påverkas av dessa Magnetiska Fälts Kraftfulla radioaktiva area.

Varje Väsen har ett Magnetiskt Aura Fält format på utsidan av hans/hennes kropp i enlighet med hans/hennes Evolutions Medvetande. Dessa fält är formade av era positiva tankar. Emellertid, eftersom Dimensionen som ni lever i är en Dimension föremål för materiell och andlig press, kan inte de Positiva Energier ni har format parallell till er Evolution och er trohet forma er Kroppsliga Magnetiska Aura lika snabbt som förut. Orsaken till detta är Förstärkandet av de negativa effekterna. Av denna anledning, har Ni, våra Universella vänner i denna nivå två Missioner.

1 – Att fortsätta med Lagen om att Tjäna Mänskligheten genom de Veckovisa Studierna utförda genom Kunskapens Bok.

2 – Att varje dag kunna attrahera ett Fascicules totala Frekvens på ens Fysiska konstitution för att kunna Stärka Individernas Kroppsliga Aura.

Av den orsaken, för att kunna Stärka Er Kraft mer och på grund av att detta Magnetiska Fält blir mer kraftfullt, är ett Program taget i verksamhet. Som vi förklarat för er tidigare, på Världsdatumet vi kommer att ange, kommer alla (Speciellt Missionärerna) att börja läsa det Första Fasciculet på det givna datumet som en start.

Från och med detta datum, kommer ett Program på ett år att tas i verksamhet genom att regelbundet läsa ett Fascicule som en helhet varje dag konsekutivt inom ett 24 timmars segment. Eftersom auran formad genom detta Magnetiska Fält kommer att vara Starkare än den auran som ni skulle format Individuellt, har detta Program gjorts verksamt.

Datumet för att starta fascicule läsandet har blivit bestämt till 19:e Februari, 2000 och det datumet kommer alla att börja med läsa Första Fasciculet i Kunskapens Bok, individuellt hemma eller varhelst hon/han önskar. Programmet för Fascicule Läsandet kommer att fortsätta konsekutivt dag för dag och att fortsätta utan uppehåll kommer att ge Er väldigt positiva resultat.

Denna Totalistiska Systems Magnetiska Aura kommer att vara Ert Tak för Världs Beskydd. Ni har fram till dag blivit beskyddade av den Universella Totaliteten och är fortfarande beskyddade. Den Universella Totaliteten beskyddar enbart Er Universella Kraft. Genom denna Teknik, kommer också er Kroppsliga Kraft att beskyddas.

Om ni inte utför det på detta sätt, kommer det att bli refraktioner i aurorna och Ni kommer inte att kunna dra fördel från Vågorna som kommer att formas av detta vackra Program.

Detta Program är ett Program Öppet för alla. Det finns inget Tvingande. Emellertid, i detta Program, för att auran ska formas, är det obligatoriskt att alla Fascicules läses Medvetet på en gång, utan avbrott. Programmet är förbundet till automatismen.

Låt oss igen upprepa; Speciellt Missionärs Bemanningen kommer att kunna gå in i denna Beskyddande och Stärkande Aura Totalitet som kommer att starta med läsandet av Fascicules som en helhet konsekutivt från och med den 19:e Februari som är startdatumet. Facicules läses utan Karma. Emellertid, ifall ett av Fascicules inte kommer att kunna läsas på den designerade dagen så kommer Läsandet starta om från det Första Fasciculet den 19:e Februari det nästkommande året.

Eftersom varje Fascicule bär en Frekvens Totalitet specifik för sig själv, vilket som Fascicule som läses på en given Dag så kommer alla läsa samma Fascicule. Annars kommer auran att refraktureras. Och de Energier som inte önskas kan läcka ut genom sprickorna. Alla som Medvetet tillämpar denna Teknik kommer att kunna dra fördel från detta Kraftfulla Fält.

Det är presenterat för er Kunskap.

Det är överföring från den HÖGSTA MEKANISMEN

6.5.2007

DET ÄR KUNSKAP TILL VÄRLDSPLANETEN FRÅN DEN HÖGSTA MEKANISMEN

Våra vänner,

Som ett Resultat av de Ansträngningar utövade i detta Universella Program, taget i verksamhet i Andan av Förening, av Alla våra Jordiska Bröder och Systrar som har mottagit det Gudomliga Heliga Ljuset i riktning för den Gudomliga Förordningens undervisningar har den Gudomliga Rättvise Mekanismen, som en nödvändighet för programmet ansett det lämpligt att Arrangera om Bokens skrivprograms Studier från början, parallellt med Hela Världens framåtskridande i Riktning mot Systemets Förslag.

 

Den Högsta Mekanismen, anser det lämpligt att Boken skrivs med deras egen handskrift av Alla våra Jordiska Bröder och Systrar som nått Kunskapens Boks Förenande Ande, så att de ska kunna Integreras med Kunskapens Boks Universella Frekvens och har Beviljat denna Rättighet som de hade utlovat till Totaliteten Anatolia fram till år 2000 och har gjort ett nytt Skriv Program verksamt fram till 18 Februari Världens År 2008 i riktning för de förfrågningar som mottagits från Våra Andra Jordiska Bröder och Systrars TankeSkanning som Nyligen blivit bekanta med Boken; och givit ArbetsFörordningarna till er planet.

 

Emellertid, på grund av TidsKnappheten, Potentialen och Nödvändigheten som Observerats, har dock programmet för att skriva Kunskapens Bok på Hela Er Planet och att skriva Kunskapens Bok Individuellt fram till 18 Februari 2013, blivit Omvärderat i slutet av 2012 parallellt med de uppvaknanden som Observerats på er Planet och det har också Bestämts att Individuell Kort-Registrering ska göras verksam.

Detta är ett Slutligt taget Beslut som gjorts verksamt för alla Människor på Hela er Planet. Emellertid, inga förändringar kommer på Fråga om StudieProgrammen för Tre Personer Förbundna till Systemet, de är i Tjänst exakt som de är. Programmet för att öppna focalpunkter med StudieProgrammen för Tre Personer är ett Gudomligt och Evigt Program och De Som Anmäler sig till Tjänande i Detta Program är direkt kort-registrerade till Systemet som Systemets Essens Bemannings Medlemmar.

De som emellertid skriver individuellt, kommer att Kort-registreras till Systemet när de kommer tillsammans som Tre Personer och gör programmet verksamt genom att göra Förbindelse med Systemet, om de Skrivit sin Bok Fullständigt. Om de blir kvar i det Individuella Programmet kommer de att Ges Uppdrag i Enlighet med sina Kapaciteter och Boken som de har skrivit Individuellt kommer göras verksam som ett Bevis på deras tro på Systemet och de kommer att förtjäna en Inkarnations Rätt.

De som mottar SkrivFascicules från de Kunskaps FocalPunkter som de Fortsätter att delta i är direkt Kort-registrerade till Systemet och Systemet står Alltid vid Sidan och till Hjälp för de som Tjänar i dess direkta Förbindelse.

När Kunskapens Bok Accepterats av 1/3 Majoritet på er Planet, kommer Kozmoz att upprätta en Interkontinental Kommission och göra Kunskapens Bok verksam som på alla Språk Översatts fram tills idag genom att en gång till Översätta den från Original Texten, vilket är Boken på Turkiska och Kunskapens Bok kommer därefter att vara den Enda Boken för Er Planet.

Det är presenterat för Kunskap.

SYSTEM

 

NOTERA: Fram tills idag, har skrivprogrammen tagits i verksamhet parallellt med de Allmänna Medvetandenas synsätt. Emellertid, i enlighet med de sista givna meddelandena har skrivprogrammet försett möjligheten för alla på er Planet att skriva Kunskapens Bok fram till det 39:e århundradet.