OM KUNSKAPENS BOK

Kunskapens Bok förbereddes enligt ALPHA ingång – OMEGA utgångs programmet
och dess utveckling på Jorden och Universum.

Den är dikterad med Ljus-Photon-Cyklon tekniken genom Herrens Alphakanal
under perioden 1981-1993 till Vedia Bülent Önsü Çorak (Mevlana) i Anatolia Turkiet.

KUNSKAPENS BOK

Çorak som föddes 1923 är ett direkt språkrör och Systemets enda Representant på vår planet. Hon mottog inte boken genom sin personliga kanal utan som Herrens budbärare förbunden till Hans direkta kanal.

Boken har frekvenstotalen av alla religionsböcker som uppenbarats till vår planet,
samt frekvensen av den AllsMäktiges EnergiFocalpunkt.

När den avslutades efter 12 år bestod Kunskapens Bok av 55 fasicules och 7 tillägg, med 62 kapitel sammanlagt.

Denna bok publicerades första gången i bokformat på Turkiska (orginal) och sedan på Engelska på samma gång 1996 av World Brotherhood Mevlana Supreme Foundation som finns i Istanbul. Denna organisation är registrerad i den Universella Totaliteten som Realitetens enda direkta focalpunkt av Förenade Mänsklighetens Realitet på vår planet Jorden och fungerar som sitt eget återspeglande center.

Kunskapens Bok gavs inte på något sätt ut för att behaga den Jordiska Människans förväntningar och nyfikenhet, utan för att projicera information/energi som är nödvändig för vår utveckling i detta skede. Den innehåller Kosmiska tekniker som mycket effektivt underlättar vår utveckling till dimensionen av den Genuina Människan (7:e Utvecklingsdimensionen), och även för att individuellt kunna ladda den 8:e och den 9:e dimensionens energi i vår benstruktur. Detta är energier som vi behöver integrera i oss för att kunna leva i högre dimensioner.

 

VÄRLDSBRÖDRASKAPETS UNIONS UNIVERSELLA FÖRENINGSCENTER

FÖRKLARING OM KUNSKAPENS BOK OCH DESS STUDIER

I denna stund finns det många Spirituella FocalPunkter över hela vår Planet som försöker forma FöreningsMedvetenhet, Fred och Vänskap. Och det var människorna som uppvaknade genom de Kosmiska Influenserna givna från den 10:e Dimensionen, i början och speciellt under den andra hälften av det 19:e århundradet, som Missionärs Bemanningen som gjorde dessa FocalPunkter verksamma. Och alla har tillämpat eller kommer att tillämpa antingen Medvetet eller Omedvetet influenserna som de mottar.

I denna sista Tidsålder har FocalPunkter som verkar mot samma Tanke och mål genomlevt en period av förberedelse fram tills idag. Emellertid, men nu är det dags att hand i hand Förenas och att Tjäna den ENDA. Av den orsaken, kommer vår Värld att erhålla mycket om alla kan Förenas under ljuset av arbetet de gör.

KUNSKAPENS BOK började dikteras 1.11.1981 av den Förenade Mänsklighetens Realitet Kozmoz Federala Församling till Anatolian Turkiet genom kanalen ALPHA.

Emellertid, avslöjades inte Kunskapens Bok för Mänskligheten under 3 år på grund av att Samhället ännu inte var redo. Under 1984, etablerades Spirituella Focalpunkter i hela Världen på vägen av Förenande och Realitet och vi mottog kommandot om att avslöja samt introducera Boken för Samhället. Nu Tjänar vi Mänskligheten som en Association och en Stiftelse. Kunskapens bok slutfördes efter 12 år; den är nu sammanställd som en Bok och också översatt till Engelska.

Solarnas Centrala Förening – den Universella Förordningens Råd – den Förenade Förordningens Råd arbetar tillsammans som en treenighet. Och kallas den All-Nådiges Dimension, och det är Systemet. Till denna dimension är Alpha Kanalen förbunden, och den är Allah´s direkt Reflekterande Mekanism. Och alla de Heliga Böckerna som getts till vår Planet fram till idag, det vill säga (Gamla Testamenetet – David´s Psalmer – Nya Testamentet – Koranen) uppenbarades till vår Planet genom denna Kanal.

Dessa Böcker är Heliga Böcker, som Utbildar, Tränar och förmedlar Medvetande och Integration. Även om Kunskapens Bok dikterades från samma Kanal, är det inte en Bok som ska dyrkas. Det är en Bok som avslöjar alla hemligheter, Sanningar och förklarar för Mänskligheten orsaken till de vägar vi gått fram tills idag. Kunskapens Bok är också en Bok om SANNING och FÖRENANDE som samlar inom sig alla fram till idag kända Heliga Böckers frekvenser.

Boken dikterades med en annorlunda Teknik som kallas (Ljus – Photon – Cyklon) Teknik, som Vår Planet ännu inte känner till. Enligt denna teknik laddas TidsEnergin på bokstavsfrekvenserna. Av den orsaken, förstår du Boken när du Läser den och tar emot en del Kunskap i enlighet med din nivå. Därefter är det utplånat från ditt minne. Endast Kunskapen i stora drag finns kvar. Ni kan memorera de andra Heliga Böckerna. Emellertid, kan ni inte ens memorera en enda sida av denna Bok. Eftersom den är länkad till tidsenergin glider Kunskapen bort från minnet. Detta är en Speciell teknik.

Vi fick veta att denna Bok kommer att gälla under 19 Århundraden och den dikterades och introduceras som den Enda Boken för morgondagarna. Kunskapens Bok kallas också för denna Sista Tidsålders Kosmiska Bok och de för Boken specifika Olika funktioner blir verksamma när man läser den.

De som läser denna Bok är direkt förbundna till den Förenade Mänsklighetens Realitets Centrala System och den tillhandahåller era Universella filer i mikroarkiven. Realiteten lär känna Individerna på detta sätt och den tränar dem en och en efter deras behov, och den tilldelar åliggande i enlighet med deras kapacitet. Av den orsaken, blev vi ombedda att distribuera fascicules till de mest avlägsna platser och i 30 år har olika delar av hela Världen mötts med fascicules. Om ni läser Kunskapens Bok kontinuerligt kommer ni att kunna räkna av åtminstone 10 meddelanden från en sida genom att göra olika tolkningar till Kunskapen däri i proportion till det medvetande ni har uppnått men under tidens gång kommer ni att kunna se Kunskap som ni inte observerat tidigare.

Det begärdes att denna Bok publicerad 1996 under namnet Kunskapens Bok skulle förmedlas till vänner på vår Planet som delar samma synsätt. Och att agera kollektivt genom att även integrera deras Kunskap, och Förena, är den enda önskan från oss och från våra Universella Vänner. Denna Bok, i enlighet med kunskapen som getts till oss, är en Bok förberedd för 7.000.000.000 Mänskliga Medvetanden och alla får sina svar på alla sina frågor om de läser denna Bok på djupet.

Om du är en missionär, om ditt genprograms chiffer förenas med chiffret som tillhör dig bland de miljoner gömda chiffer i Boken kommer direkt kontakt att etableras och du skapar själv kontakt med Systemet. Först åtar din öppnade kanal att träna dig. Senare är du utnämnd till ditt genuina åliggande. Detta är Bokens specialitet.

Personer som inte direkt kan attrahera de Kosmiska strömmarna själv genom deras egna medvetanden uppväcks genom Kunskapens Bok. Och, detta program är Kozmoz direkta program. Och från 1960 har vår värld blivit förberedd genom de Kosmiska influenserna som bär Utvecklingsenergierna och som är givna från den 10:e Dimensionen. På detta sätt, har åtskilliga Kosmiska FocalPunkter på vår Planet tagits i verksamhet. Emellertid, nu har tiden kommit för att Förenas.

En annan karaktäristik för Boken är att hela Frekvenserna för Gamla Testamentet, Davids Psalmer, Nya Testamentet, Koranen och Fjärran Österns Filosofier som fram tills idag avslöjades för vår Värld och som är kända som de Heliga Böckerna har förenats med den Allsmäktiges EnergiFocalpunkt och att dessa 6 frekvenser har laddats som en helhet på alla Bokens bokstäver. Emellertid, som vi sagt förut, är detta inte en Bok som ska dyrkas. Det är en Guide Bok. Av den orsaken, har Boken skänkts till vår Planet som hela Mänsklighetens Bok.

De Himmelska Auktoriteterna kallar också Kunskapens Bok, som är förberedd i enlighet med projektet Alphaingång Omegautgång, Boken för RÄDDNING. Därför att det är endast alla de Heliga Böckernas frekvenser förenade i denna Bok som ger dig möjlighet att absorbera den 76:e Energin, som är OMEGA kanalens totala frekvens som består av 9 Lager.

Varje solsystem är förpliktigat att utföra sin egen dimensions Evolution. Vår Evolutions och Utgångs Dimension är SATURNUS. Övergång till Omega är från här. Den 6:e Dimensionen, Nirvana är Odödlighetens Dimension. Den 7:e dimensionen är Mänsklighetens slutliga Evolutionsgräns och den är Saturnus. Det vill säga, de Mänskliga Medvetandena som kan nå dit gör anspråk på hennes/hans Spirituella Energi som en Genuin Människa och får rätten att göra utgång från Omega.

Kunskapens Bok är den enda Boken som gradvis kommer att vänja dig till dessa Universella Dimensioners Frekvenser och därigenom lätt förmå dig att gå in i dessa Dimensioner. I detta slutliga övergångsprogram har 3 Kosmiska Tidsåldrar beviljats till Vår Planet för Mänsklighetens räddning (varje Kosmisk Tidsålder är 1 Århundrade). Vår Planet, som från år 1900 tagits in i ett väldigt accelererat Evolutions Program, slutför år 2000 sin första Kosmiska Tidsålder. Detta är det 19:e Århundradet.

Det 21:a och det 22:a Århundradet kommer att för Vår Värld bli annorlunda testår. I det 23:e Århundradet, kommer det Genuina Fundamentet för den önskade GYLLENE TIDSÅLDERN att bli lagd. Den Gyllene Tidsåldern kommer att etableras fram tills det 30:e Århundradet och efter detta datum kommer den Förenade Mänsklighetens Realitet lämna plattformen genom att slutföra sin mission. Kunskapens Bok är den direkta HERRENS BOK. Av denna orsak har den dikterats genom kanalen ALPHA.

Den Förenade Mänsklighetens Realitet kommer att i det 30:e Århundradet överlämna Kunskapens Bok till dess (Genuina Källa) som är den HERRELIKA Ordningen. Och den Herrelika Ordningen kommer att använda denna Bok i ytterligare 9 Århundraden på grund av att den attraherar Tids Energin. Efter denna period, kommer perioden för Böcker att avslutas och Boken kommer att tas till arkiven. Efter detta, kommer annorlunda Teknologier att komma i verksamhet.

Här, har vi för er beskrivit en Kort Historia om Kunskapens Bok. Emellertid, denna Bok har också speciella Operationella Förordningar specifika för den själv från Tiden den blev avslöjad från dess källa. Nu vill vi prata litegrann med er om kanalen ALPHA.

1 – ALPHA kanalen är Herrens Direkta Kanal; det vill säga, det är Kanalen för ALLAH. Och det är en konstant oföränderlig Kanal. Emellertid, denna kanal skiftar mot Norr på grund av Världens rotation på sin 23-gradiga axel. Idag, är det slutliga projektet för att väcka hela vår Planet genom Kosmiska Influenser den slutliga tillämpningen av ett 6000 år långt program.

2 – De första 2000 åren är perioden före MOSES. I denna period, gavs Evolutions strömmar till hela vår planet, precis som idag med de Kosmiska Influenserna. De som hade absorberat dessa strömmar blev en och en fastställda och i deras andra inkarnation (på grund av programmet för reflektioner från människa till människa genom nära plan) blev de förkroppsligade allesammans i Fjärran Östern. Genom detta program, mötte vår Planet direkt den GUDLIGA Energin för första gången. Denna period täcker en period för de första 2000 åren och detta kallas för ALLAH´s Första Ordningen.

3 – MOSES program kallas för ALLAH´s Andra Ordning. I denna period, eftersom ALPHA Kanalens vertikala projektion blev projicerad på Egyptens Pyramider och Nilen blev MOSES förkroppsligad i Egypten. I enlighet med hans mission, gav MOSES den direkta Realitetens Kunskap kallad Kabbalah i det Gamla Testamentet. Detta andra 2000-åriga program räckte fram till Jesus period.

4 – För de Medvetanden som vill Utvecklas, är det första steget att transcendera Kärlek och sen Kunskap. Av denna orsak, genom att åta sig Kärleksprogrammet förenade JESUS Människor under den Enda GUDENS Medvetande. Det Nya Testamentet bär av denna orsak Kärleksfrekvensen. Senare, genom att ge Kunskapen genom Koranen formade MOHAMMED Världens Levnadssätts System. I denna period, skiftade ALPHA kanalen norr mot Jerusalem – Mecca och Medinah JESUS och MOHAMMED´s program kom i verksamhet som ALLAH´s Tredje Ordning. Med denna Period för MOHAMMED, tog perioden för de Heliga Böckernas och Profetskap slut. Efter detta, blev Mänskligheten lämnad ensamma med deras Böcker i 1500 år och förståelsen av Sanningen inväntades.

5 – Nu år 2000 slutar programmet på 6000 år och allting blir i all klarhet förklarat till Människorna. På grund av att ALPHA Kanalen för närvarande är ovanpå ANATOLIA TURKIET så togs KUNSKAPENS BOK i verksamhet från Turkiet. Och på detta sätt, genom att förklara allting i all klarhet till Mänskligheten genom KUNSKAPENS BOK, är morgondagarnas VärldsStats Fundament lagd. Och denna Ordning Kallas ALLAH´s Fjärde Ordning. Låt oss repetera igen, Kunskapens Bok förberedd i enlighet med projektet ALPHA ingång OMEGA utgång, kallas också för RäddningsBoken. Emellertid, det är aldrig en Helig ReligionsBok som ska Dyrkas. Det är en Guide Bok.

6 – Genom att förklara för Mänskligheten, som är Deprimerad orsaken till deras depressioner i denna slutliga tidsålders intensiva program, drar Kunskapens Bok dem till Logiskt Tanke och frigör dem. Vi har förklarat allting för er, för detta är denna vägs arbete. Detta är ett Förenings Program. Och det är ett måste att varje Focal Punkt på vår Planet vet om Kunskapens Bok och att vi vet om alla FocalPunkters Kunskap. Utifrån detta synsätt är det vår högsta önskan att tillsammans, hand i hand, på Ljusets väg forma en Världsring. Fram tills att vi möts på Ljusets väg är hela vår Kärlek på er.

V.BÜLENT ÇORAK

President

 

 

 

 

 

Läs vidare:
››KUNSKAPENS BOK  ››BOKEN AV HERREN  ››BOKEN AV SANNING
››DEN GYLLENE BOKEN FÖR DEN GYLLENE TIDSÅLDERN
››RÄDDNINGSBOKEN  ››SKYDDANDE BOKEN  ››OMEGABOKEN  ››EN GURU
››SYFTET MED KUNSKAPENS BOK  ››KUNSKAPENS BOKS EGENSKAPER